Header

اعتبار خرید از فروشگاه های جانبو و اتما مارکت

1400/06/06

ﺟﻬﺖ ﺭﻓﺎﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺗﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ با فروشگاه جانبو و اتما مارکت ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺴﺎﻁ 3 ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ 1/5 ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (ﺷﺎﻏﻞ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ) ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﻋﻼﻡ میگردد .

ﺍﻟﻒ - اطلاعات طرح :

١-  ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 30.000.000 ﺭﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻗﺴﺎﻁ 3 ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ می باشد .

٢-  کارمزد این طرح معادل 1/5 درصد بابت هر ماه می باشد .

٣-  ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .

٤-  متقاضیانی ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻌﻮﻕ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﺗﻤﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ اعتبار سنجی بانکی آنها فاقد استعلام منفی باشد .

ﺏ - ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ :

١-  ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ etmacard.ir

ﺝ - ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ :

١-  ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺷﺪ .

٢-  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎه جانبو و اتما مارکت ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

٣-  ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺍﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺠﺪﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

٤-  ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ اعتبار ایجاد شده یک ماه می باشد و پس از منقضی شدن اعتبار متقاضی می تواند مجددا درخواست اعتبار نماید.

5-  ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .