Header

آموزش و پژوهش

1398/02/08

« جدول آموزشی :

« فایل های آموزشی :

 

بخش نامه و راهنمای پیشگیری از ویروس کرونا دانلود فایل
عناوین آموزشی دانلود فایل
مدیریت زمان دانلود فایل
 بازاریابی جلسه اول    دانلود پارت یک
دانلود پارت دوم
اکسل جلسه اول و دوم دانلود پارت یک
دانلود پارت دوم
دانلود پارت سوم
اکسل جلسه سوم و چهارم دانلود پارت یک
دانلود پارت دوم
دانلود پارت سوم
دانلود پارت چهارم
دانلود پارت پنجم
اکسل جلسه پنجم و ششم دانلود پارت یک
دانلود پارت دوم
اکسل جلسه هفتم دانلود پارت یک
دانلود پارت دوم

 

« گالری تصاویر :